Unieważnienie małżeństwa a rozwód

Unieważnienie małżeństwa jest instytucją uregulowaną w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, na skutek której zastosowania uprzednio zawarte małżeństwo uważa się za nigdy niezawarte (z wyłączeniem określonych skutków, które mimo wszystko ono wywołuje – np. dzieci zrodzone z takiego małżeństwa nie będą uważane za dzieci pozamałżeńskie).

Z kolei na skutek rozwodu małżeństwo dotychczas istniejące, od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego „przestaje istnieć”. Przesłankę orzeczenia rozwodu między małżonkami jest wystąpienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami. Natomiast przesłanki unieważnienia małżeństwa są zgoła inne.

Do przesłanek tych należy: brak osiągnięcia przez małżonka odpowiedniego wieku, jego ubezwłasnowolnienie całkowite, jego choroba psychiczna albo niedorozwój umysłowy (w określonych przypadkach), pozostawanie przez jednego z małżonków w innym związku małżeńskim, pozostawanie przez małżonków w określonym stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, stosunku przysposobienia.

Podstawą unieważnienia małżeństwa może być także złożenie przez jednego z małżonków oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński, które jest dotknięte wadami oświadczenia woli (stan wyłączający świadome wyrażenie woli, błąd co do tożsamości drugiej strony, groźba). Unieważnienie małżeństwa jest też dopuszczalne w określonych sytuacjach, gdy oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez pełnomocnika. Niektóre z wyżej wymienionych „wadliwości” zawartego małżeństwa mają charakter usuwalny, co oznacza, że po ich usunięciu nie będzie możliwe unieważnienie tak zawartego małżeństwa, które pierwotnie daną wadą było dotknięte.

Sądem rzeczowo właściwym w sprawach o unieważnienie małżeństwa jest właściwy sąd okręgowy (tak samo jak w sprawach o rozwód). Dużo szerszy niż w przypadku spraw o rozwód jest katalog podmiotów, którym przysługuje uprawnienie do wszczęcia postępowania w przedmiocie unieważnienia małżeństwa. W zależności bowiem o przesłanki unieważniającej mogą to być małżonkowie, tylko jeden z nich lub nawet każdy kto ma w tym interes prawny. Powództwo takie może wnieść także prokurator. Strona może wnieść pozew osobiście jak i za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika, jakim może być, np. adwokat gdańsk rozwód jak i radca prawny. Pełnomocnik taki musi się jednak legitymować pełnomocnictwem do prowadzenia danej sprawy.

Sprawy o unieważnienie małżeństwa prowadzone są przy drzwiach zamkniętych (co do zasady nie są jawne dla publiczności). W sprawach o unieważnienie małżeństwa bierze udział prokurator, nawet gdy to nie ten podmiot zainicjował toczące się postępowanie. W postępowaniu tym ograniczona jest dopuszczalność przesłuchania świadków małoletnich, zwłaszcza świadków będących zstępnymi małżonków. W sprawach tych nie można też wydać orzeczenia opierając się jedynie na uznaniu powództwa.

O unieważnieniu małżeństwa sąd orzeka wyrokiem. Od wyroku tego przysługuje prawo do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a następnie wniesienia apelacji od wyroku. Apelacja taka zostanie rozpoznana przez właściwy sąd apelacyjny.

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.